Regulamin

XXXIV Saletyńskiego Spotkania Młodych w Dębowcu

§1
Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

1) Spotkanie – XXXIV Saletyńskie Spotkanie Młodych.
2) Organizator SSM – Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
3) Opiekun grupy parafialnej – osoba sprawująca opiekę nad grupą parafialną.
4) Grupa parafialna – Uczestnicy w liczbie większej niż dwóch, gromadzący się w parafiach w celu uczestniczenia w Spotkaniu za pomocą łącz internetowych.
5) Uczestnicy – Opiekunowie grup parafialnych oraz osoby biorące udział w Spotkaniu.
6) Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu – Sanktuarium.

§2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustanawia zasady uczestnictwa w Spotkaniu.

2. Uczestnik zobowiązany jest przed wzięciem udziału w Spotkaniu zapoznać się z Regulaminem.

3. Rejestrując się na Spotkanie na zasadach określonych w § 3 lub biorąc udział w Spotkaniu Uczestnik akceptuje Regulamin.

4. Spotkanie będzie odbywało się w dniach 8-10 lipca 2021 r. zgodnie z wcześniej ustalonym programem Spotkania, opublikowanym na stronie internetowej spotkania.saletyni.pl oraz na portalach społecznościowych na profilu Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji punktów programu, informując o nich z wyprzedzeniem.

5. Spotkanie odbywa się w formie on-line oraz „na żywo” w Sanktuarium.

6. Uczestnik rejestrujący się na Spotkanie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem w Spotkaniu.

§3
Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Spotkania może zostać osoba niepełnoletnia za zgodą rodzica/przedstawiciela ustawowego oraz osoba pełnoletnia. Jeśli osoba niepełnoletnia uczestniczy w Spotkaniu w grupie parafialnej, obowiązek uzyskania zgody od rodzica/opiekuna spoczywa na opiekunie grupy.

2. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 14 lat.

3. Uczestniczyć w Spotkaniu można:
a) w grupie parafialnej, która będzie łączyć się on-line z Organizatorem;
b) jako uczestnik indywidualny;
c) w spotkaniu „na żywo” w Sanktuarium w dniu 10 lipca z grupą parafialną lub jako uczestnik indywidualny.

4. Uczestnicy zgłaszają swoją obecność, wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na witrynie www.spotkania.saletyni.pl

5. Osoba rejestrująca się jako Uczestnik Spotkania jest zobowiązana do podania prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku podania nieprawdziwych informacji osoba zostaje usunięta ze Spotkania.

6. Rejestracji należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2021.

7. Tylko Uczestnik ma dostęp do wszystkich materiałów związanych ze Spotkaniem.

8. Udział w Spotkaniu jest płatny. Koszt pakietu wynosi 35 zł.

9. Zapis relacji ze Spotkania będzie publikowany na stronie www.spotkania.saletyni.pl oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora. O tym, które materiały zostaną opublikowane decyduje Organizator.

10. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego wizerunku przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione.

11. Uczestnik biorąc udział w Spotkaniu wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Spotkania w celach informacyjnych oraz marketingowych.

12. Odpowiedzialności za Uczestników w czasie realizacji punktów programu Spotkania ponosi opiekun grupy parafialnej.

§5
Obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy w trakcie spotkań w grupach parafialnych oraz w Sanktuarium są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zdrowiu oraz życiu swojemu oraz innych osób.

2. Opiekun grupy parafialnej oraz osoby należące do grup organizacyjnych Spotkania mogą odmówić wstępu na teren Spotkania osobom: u których stwierdzono spożycie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych; które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczestników w parafiach, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Uczestnik Spotkania jest zobowiązany do poinformowania opiekuna grupy parafialnej o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, a także o wszelkich dolegliwościach chorobowych w trakcie Spotkania.

4. Uczestnik Spotkania zobowiązuje się do dbania o czystość i porządek oraz do przestrzegania zasad kultury osobistej podczas punktów programu realizowanych w parafiach.

§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej spotkania.saletyni.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie spotkania.saletyni.pl tj. z dniem 30.04.2020 roku.